logo brussels boxing academy

Brussels Boxing Academy

Engels Boksen - Sport voor allen !

BBA Academy - Visie / Missie

Visie

 1. Boks voor allen
 2. We zijn een sportief én sociaal project waarbij de bokssport zowel een middel als een doel is. De sport voor allen met de grote groep van jongeren is de drager van de werking. Elitesport is hier een gevolg van en vormt geen doel op zich.
 3. Daar waar de jongeren niet in de academie geraken, neemt de BBA het engagement op zich om naar de jongeren toe te gaan.
 4. Als we de bokssport uit de marginaliteit willen halen moeten we ze toegankelijk maken voor het grote publiek. Enkel dankzij deze toegankelijkheid en de sport voor allen zullen we tot een hoog niveau komen.
 5. Binnen de BBA gaan de sociale en sportieve ontplooiing hand in hand. Sport op zich is een vorm van sociaal werk dat bijdraagt aan de opvoeding en de ontplooiing van de jongeren. Het buiten-sportieve sociale werk binnen de academie versterkt de integrale ontwikkeling van de jongeren. Waarden als respect, inzet en doorzetting staan hier centraal in.
 6. Binnen de BBA is een trainer ook opvoeder en animator.
 7. De bokssport is een poort die de jongeren ook toegang moet geven tot andere uitdagingen, uitwisselingen, confrontaties met anderen en zichzelf.
 8. BBA wil de jongeren de mogelijkheid geven te groeien in hun sport. De club wil de sportieve keuzes en dromen van de jongeren, tot op het hoogste niveau ondersteunen.
 9. De BBA wil een volledig traject aanbieden. Vanaf de leeftijd van 6 jaar moet de jonge boksers zich sportief kunnen vormen tot op het hoogste niveau.
 10. De rijkdom van de academie ligt op de eerste plaats bij de jongeren die er komen trainen. De BBA wil op hen steunen om haar werking verder uit te bouwen en te versterken.
 11. Als we een internationaal boksniveau willen halen, zijn we als club verplicht om met andere clubs samen te werken.
 12. E ris een enorm gebrek aan vorming en opleiding binnen de Belgische bokswereld. De BBA wil leren van andere werkingen in binnen -en buitenland met als doel de kwaliteit van haar trainingen steeds op pijl te houden.
 13. De BBA wil leren van de grote boksnaties.
 14. De bokssport moet nationaal georganiseerd zijn. De opsplitsing van de nationale boksfederatie in liga’s volgens taal, verzwakt de boksstructuur, leidt tot conflicten en spanningen.
 15. Geld corrumpeert en bezoedelt de bokssport : boksers worden uitgebuit, de gezondheid van de boksers wordt op het spel gezet, de sportiviteit tijdens de wedstrijden worden ondergeschikt aan financiële belangen van organisatoren, managers en promotoren.

Missie

 1. De BBA ontwikkelt een kwaliteitsvol boksaanbod met een sterk basisprogramma waar iedereen op eender welk moment van het jaar kan op inpikken en dit aan een democratische prijs.
 2. BBA richt zich tot alle Brusselse jongeren en probeert niemand uit te sluiten en moedigt hen aan door te groeien in hun sport.
 3. De BBA wil de bokssport bij de jongeren brengen en geeft initiaties op straat, in wijkwerkingen, in de scholen, op festivals, wijkfeesten …
 4. De BBA wil haar academie - en de bokssport in het algemeen - organiseren als een stabiele piramide met een brede basis van 1000-den boksers en een punt op Olympisch niveau.
 5. De BBA werkt aan de emancipatie van de Brusselse jongeren : zowel via de sport als via buiten-sportieve groepsprojecten en individuele begeleiding en omkadering.
 6. Het werk van de trainers beperkt zich niet enkel tot de sportieve omkadering. Ook persoonlijke problemen, problemen op school, in de wijk of familiale problemen kunnen binnen het kader van de clubwerking aangepakt worden.
 7. De BBA neemt deel aan culturele, sportieve en sociale projecten die de leefwereld van de jongeren verruimen en hen de bagage geven om sterker te staan als mens in onze samenleving.
 8. Boksers van de BBA nemen deel aan competitie. Competitie maakt integraal deel uit van de werking.
 9. De BBA is gestructureerd als een academie. Voor elke leeftijd en niveau moeten er leerdoelen vastgelegd worden. Deze doelstellingen worden verwerkt in een programma.
 10. De BBA moedigt jongeren aan om verantwoordelijkheid te nemen, schakelt hen in als hulptrainers, als lesgevers op evenementen of initiaties. De BBA moedigt jongeren aan zich te vormen en te scholen tot volwaardige lesgevers.
 11. BBA wil trekken aan de organisatie van een Brusselse Boxing Interclub Challenge (Zie concept en reglement BBIC) waarbij de sportieve uitwisseling tussen de bokswerkingen centraal staat.
 12. Organiseren van stages en vormingsreizen in het buitenland.
 13. BBA zoekt actief naar een samenwerking met Frankrijk, Cuba en andere grote boksnaties met als doel het bokstechnisch niveau van haar boksers te verhogen, de kennis van haar staf te versterken en het Belgisch boksen te verbeteren.
 14. De BBA neemt, als Brusselse club, deel aan de vergaderingen van de Vlaamse Boksliga met als doel de eenheid van de clubs te verdedigen en de belangen van alle clubs te behartigen.
 15. De BBA promoot het amateurboksen en doet niet aan professioneel boksen.